×
Sotsiaalmeedia
Scandinavian Tours OÜ poolt korraldatavate pakettreiside tüüptingimused

Käesolevates reisitingimustes on kasutatud alljärgnevaid mõisteid:
Reisikorraldaja – Scandinavian Tours OÜ
Reisija – Reisikorraldaja poolt korraldatud pakettreisi ostja 

Reisikinnitus – Reisikorraldaja poolt välja antav reisi tellimist kinnitav arve, mis vastab võlaõigusseaduse § 869 lg 2 esitatud nõuetele.

OÜ SCANDINAVIAN TOURS tüüptingimused kehtivad ainult reisidel, mille korraldajaks on OÜ SCANDINAVIAN TOURS. Teiste firmade poolt korraldatavate reise  OÜ SCANDINAVIAN TOURS rei müü.

1. Reisileping, reisi kinnitamine

Reisilepinguks on Reisikorraldaja arve  Reisijale  ja , mis  loetakse sõlmituks ja muutub ka siduvaks hetkel, kui Reisijale  on väljastatud arve ja Reisija on  tasunud ettemaksu.
 
Reisikorraldajal on õigus reisileping lõpetada, kui Reisija pole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud.
 
2. Reisi eest tasumine ja reisidokumendid 

2.1 Kui reisini on rohkem kui 30 päeva tuleb tasuda ettemaks 30 – 100 EUR sõltuvalt reisist. 

2.2. Lõppsumma tuleb Reisijal tasuda hiljemalt 30 päeva enne reisi algust.

2.3. Kui reisini on vähem kui 30 päeva, tuleb  tasuda reisi kogumaksumus.
 
2.4 Reisidokumendid antakse giidi kätte,kes on ka Scandinavian Tours OÜ esindaja antud reisil.
 
2.5 Giidita reisidel saadetakse reisidokumendid tellijale või õpetajale.
 
3. Reisi hind ja hinnamuutused

3.1 Reisi hinna sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on kirjeldatud Reisikorraldaja  kirjalikus pakkumises või mis on kokku lepitud Reisija ja Reisikorraldaja vahel.

3.2 . Reisi hinna sisse ei kuulu viisa- ja reisikindlustuse maksumused, kui ei ole teisiti kokku lepitud.
 
 
 
 
 

4.1. Tellimus- ja koolide rühmareiside puhul on Reisijal õigus  reisileping ennetähtaegselt lõpetada järgmistel tingimustel:

4.1.1. Kui reisi tellimisest on möödas 30 päeva ja teatades reisilepingust taganemise soovist rohkem kui 45 päeva enne reisi algust kuuluvad Reisija poolt tasumisele Reisikorraldaja bürookulud 50 eurot reisija kohta ja tekitatud kulud. ( majutuse ettemaksed, sissepääsude kulud);

4.1.2. teatades reisilepingu reisilepingust taganemise soovist 45-31 päeva enne reisi algust tuleb tasuda 70% reisi hinnast.

4.1.3. teatades reisilepingu reisilepingust taganemise soovist 30 – 0 päeva enne reisi algust on tasumisele kuuluv summa 100 % reisipaketi hinnast.

4.2 Kui Reisijale ei väljastata viisat või ei võimaldata tellitud reisi sihtpunkti asukohamaa ja/või sihtpunkti jõudmiseks läbitavate riikide transiitviisat, käsitletakse seda reisi tühistamist ilma Olulise Takistuseta ning kohaldamisele kuuluvad käesolevate reisitingimuste punkti 4.6.3 sätted.

5. Reisija kohustused ja vastutus 
5.1 Reisija on kohustatud koheselt arve  kättesaamisel kontrollima nende vastavust oma tellimusega ning kui on erinevusi, siis viivitamatult teatama võimalikest mittevastavustest Reisikorraldajale.

5.2 Kogu reisi kestuse ajal on Reisija kohustatud järgima hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning kohalike ametivõimude ettekirjutisi.


5.3 Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus/tegevusetus põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.

5.4 Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel.

5.5 Kui Reisija reisi ajal haigestub, temaga juhtub õnnetus, ta satub kuriteo ohvriks vms, abistab Reisikorraldaja teda nii ravi kiirel organiseerimisel kui ka (vajaduse korral) ennetähtaegse tagasisõidu korraldamisel, kusjuures Reisija kohustub täies ulatuses hüvitama Reisikorraldaja poolt kantud lisakulud hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates EV-sse tagasijõudmise kuupäevast.

5.6 Reisija vastutab oma reisidokumentide korrasoleku eest. Reisija kohustus on kontrollida oma passi vm dokumentide vastavust nõuetele. Kui reis jääb ära kehtivuse kaotanud või muidu sobimatute dokumentide tõttu, rakendab Reisikorraldaja reeglitekohaseid trahvimäärasid.

5.7 Kui Reisija ei pääse reisile, sest on kaotanud reisidokumendid, reisi maksumust ei tagastata.

6. Reisikorraldaja kohustused ja vastutus 

6.1 Reisikorraldaja vastutab selle eest, et Reisija poolt tellitud pakettreis vastab kirjeldustele, v.a. Reisikorraldajast mittesõltuvad asjaolud, sealhulgas paljude aastate keskmisest erinevad ilmastikuolud, sihtkohamaa ajutised või alalised reisi mõjutavad poliitilised otsused ja/või olukorrad, väljamüüdud vaatamisväärsused, hotellide iseseisvad otsused remonttööde läbiviimiseks reisi kestuse ajal, jms.

6.2 Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud Vääramatu jõu tõttu (võlaõigusseadus § 103 lg 2 ja § 879), sealhulgas, kuid mitte ainult loodusõnnetused, viirused,riigisõjad, streigid vms. Samuti kohaldatakse 
 
vääramatu jõu sätteid, kui reis jääb ära Reisikorraldajast mitteolenevatel põhjustel.

6.3 Reisikorraldaja peab Reisijale olulise reisiteenuse muutmisest või reisi ärajätmisest ning selle põhjusest viivitamata teatama ja võimalusel asendama millegi samaväärsega.

6.4 Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest:

6.4.1 mis on põhjustatud Reisija enda tegevusest ja/või tegevusetusest või hoolimatusest;

6.4.2 kui reisikirjelduses märgitud hotellis, liiklusvahendis vms. tekib reisi kestuse ajal ootamatu tehniline rike;

6.4.3 kui Reisijal läheb kaduma pagas. Sellisel juhul vastutab Vedaja. Reisija võib omandada eraldi pagasikindlustuse.

6.5. Reisikorraldaja vastutab Reisija tervisele ja varale põhjustatud kahju eest, kui see tuleneb Reisikorraldaja või tema esindaja tegevusest (tegevusetusest).
 7. Reisikorraldaja õigus reis ära jätta 

8.1 Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta juhul, kui:

8.1.1 Reisi läbiviimine on Reisikorraldajast sõltumatutel põhjustel oluliselt raskendatud või seatakse ohtu reisijate julgeolek (sõda,viirused, rahutused, loodusõnnetused vms).

8.2 Kui Reisikorraldaja on sunnitud temast sõltumatutel põhjustel reisi ära jätma, saab Reisija nõuda tagasi ainult summa, mis jääb üle pärast seda, kui Reisikorraldaja otsesed kontorikulud, s.h. hotelli-, laevapileti-, sissepääsude ja viisa vormistamise kulud, on hüvitatud. Reisijal ei ole õigust nõuda lisahüvitust.

8.4 Force majore puhul ei kompenseeri Reisikorraldaja Reisijale force majore poolt põhjustatud kulutusi.

9. Puudused reisikorralduses ja nendest teatamine 

9.1 Puuduseks reisikorralduses ei või pidada järgmisi asjaolusid:
9.1.1 reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mille tekkimist on võimalik eeldada, arvestades reisi sihtkohta ja iseloomu;
9.1.2 Puuduseks võib pidada saamata jäänud teenust

9.4 Tuleb niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul peale reisi lõppkuupäeva esitada pretensioon Reisikorraldajale.  Saamatajäänud teenust tõendava teatise võib kirjalikult koostada ka Reisikorraldaja esindaja.

10. Erimeelsuste lahendamine 

10.1 Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada eelkõige Reisikorraldaja ja Reisija vaheliste läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, on Reisijal õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis või esitada hagi oma õiguste kaitseks kohtule Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.